Welcome to Scribd!

Eco subțire czy naprawde dziala

BUKOWINA. Inni wśród Swoich

Bartoszewicza 1b lok Warszawa tel. About names of Bukovinian ensembles in Poland 10 8 Contents 3. Inni wśród Swoich przywołuje wieloetniczne tradycje Bukowiny karpackiej krainy nad Prutem i Seretem, zwanej Europą w miniaturze. Takie określenie mówi o zamieszkiwaniu tych terenów przez ludzi różnych wyznań, mówiących w różnych językach, należących do różnych grup etnicznych.

Paperzz.com

Bukowina to pogranicze istniejące od wieków, obszar, na którym od lat zachodzą procesy transgraniczności, wielojęzyczności i przenikania kultur. Na obecny kształt Bukowiny złożył się szereg uwarunkowań natury historycznej, wielka polityka, ale też wybory zwykłych ludzi, którzy zamieszkali w tej przestrzeni i współtworzyli jej pejzaż kulturowy, klimat społeczny oraz codzienność.

Rozwój wielobarwnego społecznie i kulturowo regionu bukowińskiego wiąże się z przejęciem tego terytorium przez Austrię w r. W ten sposób ta najstarsza część Mołdawii Bukowina znalazła się wraz z Małopolską i Rusią Czerwoną które należały do Austrii od r.

Наверху лениво раскачивалась курильница, описывая широкую дугу. «Прекрасное место для смерти, - подумал Халохот.  - Надеюсь, удача не оставит меня». Беккер опустился на колени на холодный каменный пол и низко наклонил голову. Человек, сидевший рядом, посмотрел на него в недоумении: так не принято было вести себя в храме Божьем.

Rządy wojskowe zaprowadzone na Bukowinie przez Austrię trwały do r. Podlegała ona wówczas guberni eco subțire czy naprawde dziala. Kraj nazywał się cyrkułem bukowińskim lub czerniowieckim, a na jego czele stał starosta rezydujący w Czerniowcach.

news & events - Eurobiro.net

Po Wiośnie Ludów została ona odłączona administracyjnie od Galicji [Demel ]. W r. Bukowinę podniesiono do rangi księstwa odrębnego kraju koronnego Cesarstwa Austrii od r. Austro-Węgier i nadano jej osobną administrację. Od r. Bukowina posiadała sejm krajowy w Czerniowcach z flagą i własnym herbem [Biedrzycki 23], zatwierdzony dekretem cesarskim w grudniu r. W wyniku akcji kolonizacyjnej prowadzonej przez władze austriackie, których celem było zagospodarowanie Bukowiny i wykorzystanie jej bogactw naturalnych, region ten stał się swoistą mozaiką etniczną, językową, kulturową i religijną.

eco subțire czy naprawde dziala

Jak wynika ze statystyk, na tym relatywnie małym terytorium 10,5 tys. Utrzymanie tej różnorodności wspierane było przez politykę państwa. Artykuł 19 austriackiej ustawy konstytucyjnej z 21 grudnia r.

eco subțire czy naprawde dziala

Równouprawnienie wszystkich języków używanych w kraju w szkole, urzędzie i życiu publicznym jest uznane przez państwo. W krajach, w których mieszka kilka narodowości, szkoły publiczne mają być tak urządzone, by, nie stosując przymusu uczenia się drugiego języka krajowego, każda z tych narodowości otrzymała odpowiednie środki do kształcenia się we własnym języku [za: Biedrzycki 76].

Również zawarta w r.

Vortaro 6 C

Ugoda Bukowińska gwarantowała wielonarodowy system parlamentarny w regionie. Każda grupa narodowa miała swój udział we władzy i mogła współdecydować o sprawach swego kraju [Czyżewski 8].

Хейл внезапно почувствовал беспокойство - скорее всего из-за необычного поведения Сьюзан. Он быстро пересек комнату и преградил ей дорогу, скрестив на груди руки. - Скажи мне, что происходит, - потребовал .

Wspomniane wyżej regulacje prawnoadministracyjne sprzyjały temu, że występowały na tym obszarze codzienne bezpośrednie styczności przedstawicieli różnych światów społecznych, należących do różnych tradycji kulturowych i systemów językowych. Kontakty te, realizujące się na wielu płaszczyznach życia np.

eco subțire czy naprawde dziala

Obok podtrzymywania tradycji przez poszczególne grupy społeczne w toku codziennego życia zachodziły procesy prowadzące do konwergencji w zakresie kultury i języka. Jeśli na ograniczonej przestrzeni współżyją grupy posługujące się większą ilością języków, zjawisko wielojęzyczności wewnątrz tego typu grupy staje się tak normalne, że jednoznaczna identyfikacja z jednym tylko językiem staje się dla członków tych grup wręcz niemożliwa [Feleszko ].

Mieszkańcy Bukowiny nabywali umiejętności, które dawały możliwość komunikowania się z sąsiadem.

Wytwarzała się sytuacja dająca możliwość bycia swoim w ramach jednej bukowińskiej wspólnoty, wielorako wewnętrznie zróżnicowanej. Tego rodzaju wzajemne odniesienia oraz postawy towarzyszą ludności zamieszkującej Bukowinę po dzień dzisiejszy.

Od wieków kolejne pokolenia Bukowińczyków żyją razem na jednym terytorium.

European Office Tel: 34Fax: 34 www.

Dziedziczą po swoich przodkach różnorodne tradycje, język, wyznanie, a jednocześnie umiejętność eco subțire czy naprawde dziala obok lub razem z Innym kimś, kto wyznaje inną religię, mówi innym językiem, zakłada inny strój ludowy, obchodzi swoje święta doroczne i rodzinne. Zazwyczaj Bukowińczycy z tym Innym witają się w jego języku, w jego języku składają życzenia.

Każdy swój ma wielu bliskich Innych pierderea în greutate pneumonie atipică rodzinie, szkole, na wsi, na ulicy, w miasteczku W ten sposób mieszkańcy Bukowiny stale pozostają na pograniczu dwóch światów: swojego i innego.

Jak dawniej używają w domu języka przodków, przywiązani są do odziedziczonych po nich obyczajów i tradycji historycznej, ale znają i szanują kulturę swojego innego sąsiada. Dziedzictwo Bukowiny skłania do głębszej refleksji.

Poczucie odrębności i wspólnoty należy do najważniejszych wyznaczników tożsamości człowieka. Stanowi ona niezbywalny komponent życia społecznego i podstawę wytyczania granic społecznego świata dystynkcji na my i oni. Poczucie to przekłada 13 Wprowadzenie 11 się na zaangażowanie jednostki w życie zbiorowe oraz solidaryzowanie się lub nie z daną zbiorowością i jej przedstawicielami.